Regulamin

Postanowienia Wstępne

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia I Konkursu Albatrosy Polskiego Golfa 2019 roku (zwanego dalej: Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest SPACE Events spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Plac Bankowy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 0000581078, (zwana dalej: Organizatorem).
 3. Konkurs (głosowanie) trwa od dnia 8 kwietnia 2020 roku do dnia 8 maja 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie 2020 roku na Gali Albatrosy Polskiego Golfa.
 4. Konkurs ma na celu wybór przez środowisko golfowe w Polsce najlepszych zawodników i uczestników sportu golfowego w Polsce oraz wybór obiektów golfowych według ustalonych kryteriów.

Warunki uczestnictwa w głosowaniu

§2

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające przyznane przez Organizatora prawo głosowania bądź przedstawiciele organizacji, którym Organizator przyznał prawo głosowania w Konkursie (zwani dalej :Elektorami).
 2. Do grona Elektorów zaliczają się następujące osoby:
  1. 19 Elektorów – przedstawiciele pól golfowych 18 dołkowych;
  2. 13 Elektorów – przedstawiciele skalibrowanych pól 9 dołkowych;
  3. 67 Elektorów – przedstawiciele klubów golfowych posiadające minimum 15 członków;
  4. 1 Elektor – Trener Kadry Narodowej
  5. 1 Elektor – przedstawiciel Golf Channel;
  6. 1 Elektor – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów;
  7. 1 Elektor – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet;
  8. 1 Elektor– przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów;
  9. 46 Elektorów – sędziowie z kategorią minimum lokalną na dzień 31.12.2019 roku;
  10. 2 Elektórów – Golfowa Służba Sprawozdawcza;
  11. 1 Elektor – przedstawiciel Organizatora;
 1. Warunkiem uczestniczenia Elektorów w głosowaniu w Konkursie jest uprzednie zarejestrowanie w Systemie Informatycznym Organizatora najpóźniej do 23:59 dnia 6 maja 2020 roku. Organizator prześle na adres organizacji, która będzie uprawniona do nominowania Elektora lub do osoby która ma status Elektora wiadomość email wskazująca sposób logowania oraz link do logowania wraz z loginem i hasłem wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska Elektora. Głosowanie przez Elektora jest dobrowolne i Elektor nie jest związany wytycznymi odnośnie głosowania.
 2. System Informatyczny Organizatora będzie dostępny pod następującym adresem internetowym http://albatrosy.com/.
 3. Po otrzymaniu wiadomości email od Organizatora Elektorzy muszą zalogować się do Systemu. Warunkiem uczestnictwa Elektorów w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie przez Elektora zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale wyrażanie takiej zgody jest warunkiem uczestniczenia w Konkursie.
 4. Zgłoszenia Elektorów mogą być weryfikowane przez Organizatora, który ma prawo zablokować uczestnictwo osoby nieuprawnionej do uczestniczenia.
 5. Organizator ma prawo nie dopuścić do grona Elektoratów osoby wskazanej w ust. 2 od lit a) do lit k) bez podania przyczyny.

Konkurs
§3

 1. Konkurs jest organizowany w następujących Kategoriach:
  1. Najlepszy Amator
  2. Najlepsza Amatorka
  3. Najlepsze Pole Golfowe 18-dołkowe
  4. Najlepsze Pole golfowe 9-dołkowe
  5. Obiekt Treningowy przy Polu Golfowym
  6. Obiekt Treningowy bez Pola Golfowego
  7. Najlepszy PRO grający
  8. Najlepszy Trener
  9. Najlepszy Sędzia
  10. Najtrudniejszy dołek PAR 3
  11. Najtrudniejszy dołek PAR 4
  12. Najtrudniejszy dołek PAR 5
  13. Najpiękniejszy dołek PAR 3
  14. Najpiękniejszy dołek PAR 4
  15. Najpiękniejszy dołek PAR 5
  16. Nagroda specjalna
 2. W Konkursie wybierani są zwycięzcy Kategorii wskazanych w ust. 1 od lit a) do lit q ) oraz przyznawane są drugie i trzecie miejsca.
 3. Nagrody w kategoriach wskazanych w ust. 1 od lit a) do lit q ) przyznawane są na podstawie wyników głosowania Elektorów, które dokonywane jest w formie elektronicznej.
 4. Głosowanie przez Elektorów będzie możliwe od godz. 0:00 w dniu 8 kwietnia 2020 roku do godz. 23:59 w dnia 8 maja 2020 roku. Termin głosowania może zostać przedłużony lub zmieniony przez Organizatora, który informuje o tym na stronie internetowej.
 5. Każdy z Elektorów wskazuje trzy najlepsze osoby lub obiekty w każdej kategorii przyznając im kolejno miejsca od pierwszego do trzeciego. Za miejsce pierwsze w każdej kategorii przyznane przez Elektora przyznaje się 5 pkt, za miejsce drugi 3 pkt, a za miejsce trzecie 1 pkt. Elektor może nie wskazać zwycięzcy w poszczególnych kategoriach bądź też może ograniczyć się do wskazania w danej Kategorii dwóch miejsc lub  jednego miejsca  – w takim przypadku należne za dane miejsce punkty przyznaje się tylko za miejsce wskazane przez Elektora.
 6. Głos uznaje się za oddany z chwilą jego zatwierdzenia przez Elektora w Systemie Informatycznym. Po zatwierdzeniu głosu nie ma możliwości jego zmiany i oddany głos uznawany jest za ostateczny.
 7. Głosy przyznane przez poszczególnych Elektorów będą ujawnione po zakończeniu głosowania i ogłoszeniu wyników Konkurs na stronie internetowej Organizatora. Informacja zawierać będzie imię i nazwisko Elektora i wyniki jego głosowania. Informacja o wynikach głosowania z podaniem wyników głosowania poszczególnych Elektorów może być opublikowana co najmniej do ogłoszenia wyników kolejnej edycji Konkursu. Organizator może zmienić okres opublikowania wyników głosowania.
 8. Osoba uprawniona do głosowania, pełniąca dwie lub więcej funkcji głosuje tylko jeden raz. W przypadku oddania dwóch głosów przez jedną i tą samą osobę jako ważny będzie uważany tylko ten pierwszy.

Ustalenie wyników głosowania

§4

 1. Zwycięzcą poszczególnych Kategorii jest osoba lub obiekt który zdobył najwięcej punktów. W przypadku gdy jeden lub więcej osób lub obiektów uzyskało tą samą ilość punktów o zwycięstwie decyduje większa ilość przyznanych w głosowaniu Elektorów miejsc pierwszych. W przypadku równości w przyznanych miejscach pierwszych decyduje o zwycięstwie kolejno ilość przyznanych miejsc drugich, a następnie w przypadku równości ilości przyznanych miejsc drugich ilość przyznanych miejsc trzecich.
 2. Miejsce drugie i trzecie w poszczególnych Kategoriach przyznawane są na podstawie uzyskanych punktów w głosowaniu Elektorów. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów przyznawane jest dwa lub więcej równorzędnych miejsc w danej kategorii.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ustalone za pomocą Systemu Informatycznego na podstawie głosowania poszczególnych Elektorów. System Informatyczny zachowa dane dotyczące głosowania poszczególnych Elektorów.
 4. Przed ogłoszeniem wyników głosowania wyniki zostaną zweryfikowane przez osobę wskazaną przez Organizatora – z czynności tych zostanie sporządzony protokół, zawierający wyniki głosowania oraz głosy oddane przez poszczególnych Elektorów. Wyniki potwierdzone przez osobę wskazaną przez Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zmianie.
 5. Zwycięzcy poszczególnych Kategorii otrzymują tytuł Albatrosa Polskiego Golfa w roku 2020 oraz Statuetkę Albatrosa Polskiego Golfa w roku 2020.
 6. Nagrodę Specjalną przyznaje Organizator na podstawie uzyskanych wyników w turnieju golfowych prowadzonym w systemie PZG Eagle 2.0., który ukończyło i zostało sklasyfikowanych m.in. 10 osób – w takim przypadku Zwycięzcą jest osoba która uzyska wynik trzy uderzenia poniżej par dołka brutto (Albatros). Organizator dopuszcza przyznanie dwóch lub więcej równorzędnych nagród w tej kategorii.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na Gali Albatrosów Polskiego Gofla lub w innym terminie i miejscu ogłoszonym przez Organizatora na stronie internetowej.

Postępowanie reklamacyjne

§5

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres email Organizatora lub na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (o terminie złożenia reklamacji decyduje data wpływu ).
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko wnoszącego reklamacje, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. O decyzji Organizatora wnoszący reklamacje zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub listem, wysłanym na adres poczty elektronicznej lub adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

§6

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora zdarzenia w funkcjonowaniu Konkursu lub jeżeli zdarzeniom tym Organizator nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 2. Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora bez podania przyczyn w całości lub w części, a w szczególności Organizator może odstąpić od ustalenia wyników Konkursu w poszczególnych Kategoriach Konkursu.

Zasady prywatności

§7

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Elektorów niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania z Systemu Informatycznego Organizatora i głosowania w Konkursie.
 2. Dane osobowe Elektorów, których podanie wymagane jest do korzystania z Systemu Informatycznego to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, funkcja lub przynależność klubowa. Organizator uprawniony jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych których podanie jest wymagane to jest imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, funkcja lub przynależność klubowa
 3. Elektor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, funkcja lub przynależność klubowa przez Organizatora i podmioty upoważnione przez Organizatora dla przeprowadzenia Konkursu oraz głosowania w Konkursie oraz dla celów publikacji wyników Konkursu i głosowań dokonanych przez poszczególnych Elektorów w Konkursie.
 4. Elektor wyraża zgodę, że jego imię i nazwisko oraz inne dane osobowe zostaną podawane wraz z głosowaniem jakie dokonał być podane do publicznej wiadomości, w szczególności za pomocą sieci Internet.
 5. Elektor ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo poprawy i uaktualnienia tych danych lub ich zmiany albo ich usunięcia zwracając się z odpowiednim żądaniem do Organizatora.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

§8

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r. (dalej „RODO”) , Organizator informuje, iż

 1. Administratorem danych osobowych jest SPACE Events spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Plac Bankowy 2. mail: jm@albatrosy.com
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy prawne jak niżej:
  1. przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników i wyłonienia zwycięzców zgodnie z niniejszym Regulaminem; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób których dane osobowe są przetwarzane- art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników i wyłonienia zwycięzców zgodnie z niniejszym Regulaminem; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób których dane osobowe są przetwarzane- art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 4. pracownikom zatrudnionym przez administratora (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych);
 5. podmiotowi weryfikującemu wyniki Konkursu;
 6. dostawcom usług wspierających działalność administratora;
 7. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Dane osobowe wraz z wynikami głosowania będą dodatkowo przechowywane bezterminowo.
 8. W każdym czasie Elektorzy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdym czasie Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować korespondencyjnie na adres Administratora oraz za pomocą środków poczty elektronicznej (e-mail : jm@albatrosy.com ).
 9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umożliwienia uczestniczenia oraz głosowania w Konkursie w Regulaminie.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
 12. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym celu, iż mieliby Państwo podlegać decyzji opartej na takim przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz wywołującej u Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej.

Postanowienia końcowe

§9

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.